پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر آموزشی

مربیان پیش دبستانی

خانم نیل آب کن              خانم دیلمی              خانم صحاف زاده           خانم صدیقی

آموزگاران پایه اول

خانم رستگارپور              خانم یزدان پور            خانم ایدی                    خانم دلفی اهوازی

آموزگاران پایه دوم

خانم قزلباش                  خانم رجایی                خانم خانه مسجدی         خانم سعادت خواه

آموزگاران پایه سوم

خانم توکلی                   خانم روغنی                خانم هدایت دوست          خانم احمدی زاده

مربیان قرآن

خانم شریفی نژاد         خانم عیدیان              آقای کاکایی

مربیان هنر

خانم شفیعی                خانم کامرانفر

مربیان ورزش

خانم فتحی                 آقای ممبینی

مربی زبان

خانم عظیمی