پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر اداری

کادر اداری

معاون آموزشی...........................................................خانم طالبیان

معاون اجرایی............................................................خانم افضلان

معاون فناوری............................................................خانم ایرگ

معاون پایه سوم..........................................................خانم ادیبی

معاون پایه دوم..........................................................خانم اقبال منش

معاون پایه اول..........................................................خانم ایمانی

معاون پیش دبستانی...................................................خانم مجیری

مشاور...................................................................آقای امیدی

مربی بهداشت..........................................................خانم اقبال منش

مربی پرورشی.........................................................خانم بروایه

مربی پرورشی.........................................................خانم کریمی