پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

جام اندیشمندان

طرح پویا سازی زنگ های تفریح در دبستان

اردوی تفریحی پدر و پسر

فعالیت های آموزشی دبستان

اضطراب جدایی دانش آموزان ابتدایی