پیش ثبت نام99-98 پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98 آغاز شد

رباتیک-پیش دبستانی

بازی هدفمند و آموزشی (مرور نشانه ها)- پیش دبستانی

فعالیت ادراک حسی با تلفیق نشانه ها-پیش دبستانی

اجرای نمایش - پیش دبستانی

قصه گویی - پیش دبستانی

آموزش کسر با چوب بستنی - پایه سوم

آموزش انواع زاویه ها و ساخت گونیا با چوب بستنی - پایه سوم

طرح وارنیش فلورایدتراپی

علوم پیش دبستانی - آزمایش تصفیه آب

اردوی قرآنی تابستانه